Opleidingscommissie

De opleidingscommissies van MST en Chemistry zijn twee overlegorganen van de faculteit die zich met de kwaliteit van de betreffende opleiding bemoeien. Deze commissie wordt gevormd door een gelijk aantal docenten en studenten. De opleidingscoördinator en de opleidingsdirecteur (bij MST ook de studieadviseur), de assessor onderwijs van het CDL en de commissaris onderwijs van het TG zijn aanwezig bij de vergaderingen. Zij zijn echter niet officieel lid van de commissie en hebben ook geen stemrecht.

De studentleden worden aan het begin van elk studiejaar opnieuw gekozen door middel van een verkiezing. Hiervoor kun je jezelf aanmelden bij de assessor onderwijs van het CDL of de commissaris onderwijs van het TG. De docenten zitten voor meerdere jaren in de opleidingscommissie. Onderaan deze pagina is een overzicht te vinden van de personen die dit jaar zitting nemen in de commissies en hoe je ze kunt bereiken.

De commissie acht de kwaliteit van de opleiding zo hoog mogelijk te houden. Daartoe vergadert de OC twee maal per periode, één keer in de 3e week van de periode en één keer in de laatste week. De evaluatie van het onderwijs gebeurt door middel van allereerst het analyseren en verwerken van verschillende bronnen van informatie. Enkele van deze bronnen zijn:

Informatiebron
Beschrijving
De Evasys evaluatieformulieren
Dit zijn de evaluatieformulieren die je na elk tentamen krijgt van de docent, waarop een aantal standaard doch belangrijke vragen staan. Deze worden standaard geanalyseerd wanneer een vak geëvalueerd wordt. Omdat er dus echt gekeken wordt naar de formulieren is het van belang dat je deze met aandacht invult!
De College Respons Commissies
Deze commissie wordt aan het begin van het studiejaar samengesteld en vergadert twee keer per periode; halverwege en na afloop van de periode. Hierbij discussieer je samen met de assessor onderwijs van het CDL en/of de commissaris onderwijs van het TG over de colleges die je gevolgd hebt.
Klachten via de e-mail
Beide opleidingscommissies hebben een algemeen e-mailadres, waar de studenten hun klachten en/of opmerkingen over het onderwijs naartoe kunnen sturen.
Mondeling
Je kunt natuurlijk altijd de studentleden en/of docenten van de Opleidingscommissie aanspreken wanneer je vindt dat de opleiding zich kan verbeteren op een bepaald gebied.

Wanneer dit tijdens de vergadering is besproken worden docenten waar nodig bijgestuurd wanneer er onvolkomenheden zijn bevonden in het lopend onderwijs. In de vergadering aan het eind van de periode controleert de OC aan de hand van de eindevaluatie in hoeverre de feedback is doorgevoerd door de docenten. Door deze manier van 'monitoren - bijsturen - controleren' kan de OC de kwaliteit van het onderwijs waarborgen.


English

The Program Committee (PC) of Chemistry is a counselling organisation of the faculty that takes care of the quality of the program and the courses. This committee is constituted by an equal number of students and teachers.  Also the commissioner of education of the CDL board and of the S.V.LIFE board will be present at the meetings of the PC, however they are not officially a member of this committee. 

The student members are chosen at the start of every academic year. To participate in the selection process, you can show your interest by sending an e-mail to the program director or the commissioner of education of the CDL board. Teachers are member of this committee for more than one year. You can find a list of the current members of the Program Committee and their contact information below.


Opleidingscommissie Molecular Science and Technology

ocmst@chem.leidenuniv.nl
Studentleden
Docentleden
Toehoorders
Olav noordhuis (1e jaar)
Irene Groot (Universiteit Leiden, Voorzitter)
Volkert van Steijn (opleidingsdirecteur MST)
Lisa Hunink (1e jaar)
Eduardo Mendes (TU Delft)
Maaike Swarte (opleidingscoördinator MST)
Aron Kibbelaar (2e jaar)
Monique van der Veen (TU Delft)
Nynke Penninga (studieadviseur MST)
Esmee Spuijbroek (2e jaar)
Anjali Pandit (Universiteit Leiden)

Robin Timmermans (3e jaar)
Mark Somers (Universiteit Leiden)
Pepijn Lammers (assessor onderwijs CDL)
Marouscha Puister (3e jaar)
Rienk Eelkema (TU Delft)
Sue van Deursen (Commissaris onderwijs TG)Program Committee Chemistry

 occhemistry@chem.leidenuniv.nl

Student members
Teachers
Hearer
Lieke Timmer (Chem) Sylvestre Bonnet (Chem)/(Chair)
Lies Bouwman (program director Chemistry)
Marten Raaphorst (Chem) Jörg Meyer (Chem)
Hilde Zwaan (study advisor)
Danique van Workum (Chem)
Dennis Hetterscheid (Chem)
Pepijn Lammers (CDL)
Barry Gaus (LST) Rolf Boot (LST)/(Chair)
Tijn Sewandono (S.V. LIFE)
Elsa Coolen (LST) Roxanne Kieltyka (LST)

Eli (LST)
Anjali Pandit (LST)


Opleidings Commissie Molecular Science and Technology Education Committee Chemistry